DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego, czyli dopasowania wymagań środowiska pracy do cech osobowych klienta, jego uzdolnień i umiejętności.

 

Poradnictwo zawodowe może być realizowane w formie:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • grupowego poradnictwa zawodowego oraz zajęć aktywizacyjnych
 • poradnictwa na odległość.

 

 W poradzie indywidualnej, podstawową metodą pracy doradcy zawodowego z indywidualnym klientem jest rozmowa doradcza. Rozmowa pozwala doradcy zawodowemu na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji klienta, przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu, zmiany kwalifikacji, zmiany miejsca pracy, podjęcia pracy  itp. Rozmowa stanowi punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania. Celem porady indywidualnej - rozmowy doradczej - jest udzielenie pomocy i wsparcia osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji zawodowej, czy to związanej z wyborem zawodu czy też związanej z poszukiwaniem zatrudnienia.

 

Podczas porad grupowych uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne podczas procesu poszukiwania pracy. Uczą się technik autoprezentacji, komunikacji niewerbalnej. Wsparcie specjalisty pomaga w przełamaniu własnych słabości i pokonaniu stresu. Zdobyta w ten sposób wiedza daje możliwość lepszego przygotowania się do rozmowy z pracodawcą.

 

Rolą psychologa w poradnictwie zawodowym jest pomoc w przezwyciężaniu przeszkód tkwiących w samej osobie, które mogłyby negatywnie wpływać na proces podejmowania decyzji zawodowej. W rozmowie z psychologiem klient może uzyskać wsparcie w tak trudnych sytuacjach jak np.: utrata pracy, długotrwałe bezrobocie, mobbing w pracy itp. Możliwość wykonania badań psychologicznych w CIiPKZ pomaga określić predyspozycje kandydata. Wiele osób ze względu na specyfikę rynku musi się przekwalifikować. Po wieloletniej pracy w konkretnym zawodzie trudno znaleźć alternatywę. Młodzi ludzi stają przed równie trudnym wyborem – ich decyzja będzie rzutować na późniejsze życie. Wyniki takich badań stanowią dla niezdecydowanych istotną wskazówkę

 

 Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 1. dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 2. dobrowolności,
 3. równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 5. bezpłatności,
 6. poufności i ochrony danych.

 Szanowny Kliencie

 • Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem zawodu, kierunku kształcenia, szkolenia zawodowego

Pomożemy Ci znaleźć informacje o ścieżkach kształcenia i rynku pracy, udzielimy Ci pomocy w podjęciu decyzji w sprawie wyboru zawodu, szkoły, kierunku szkolenia.

 • Jeśli chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia

Określimy Twoje cechy osobowości, preferencje i predyspozycje zawodowych za pomocą testów psychologicznych.

 • Jeżeli szukasz odpowiedniego zatrudnienia

Pomożemy dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych.

 • Jeżeli chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje

Pomożemy Ci dokonać bilansu umiejętności, zainteresowań oraz kwalifikacji zawodowych pod kątem doskonalenia zawodowego bądź ewentualnego przekwalifikowania.

 • Jeśli podejmowane przez Ciebie próby znalezienia pracy nie powiodły  się

Dzięki nam poznasz metody i techniki skutecznego poszukiwania pracy.

 • Jeżeli masz problem z napisaniem życiorysu i listu motywacyjnego

Doradcy zawodowi pomagają osobom poszukującym pracy w tworzeniu profesjonalnych aplikacji oraz w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Stworzenie dobrego życiorysu to nie tylko problem osób piszących CV po raz pierwszy, ale również tych, które pomimo długoletniej bytności na rynku pracy, nigdy takiego CV nie tworzyły.

 • Jeśli pracujesz, ale jesteś zagrożona/y zwolnieniem z pracy

W Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej uzyskasz pomoc w pokonaniu stresu związanego z utratą pracy. Osoby, które utraciły pracę często nie są przygotowane do poszukiwania zatrudnienia w warunkach gospodarki rynkowej. Kontakt z doradcą pozwala zaakceptować fakt pozostawania bez pracy, a następnie na nowo uwierzyć we własne siły i ułożyć indywidualny plan działania, by uzyskać zatrudnienie.

 • Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą i wchodzisz po raz pierwszy na rynek pracy

Doradcy zawodowi pomogą Ci w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej, w szczególności osobom wkraczającym na rynek pracy po raz pierwszy.

 • Jeżeli zaczynasz szukać zatrudnienia po dłuższej przerwie

Wspólnie z Tobą opracujemy sposoby radzenia sobie w trudnej sytuacji zawodowej. Wyposażymy Cię w wiedzę i umiejętności dotyczące najnowszych trendów i sposobów poszukiwania zatrudnienia, a także i tych starszych, niezawodnych metod poszukiwania pracy. Co najważniejsze namówimy Cię i zmotywujemy do aktywnego włączenia się w proces poszukiwania pracy.

 • Jeżeli chcesz się dobrze zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Poprzez udział w poradach grupowych i zajęciach aktywizacyjnych udoskonalisz na przykład swoje umiejętności interpersonalne, w sposób praktyczny zapoznasz się z metodami autoprezentacji, opanujesz nowe umiejętności niezbędne w celu poszukiwania i podjęcia pracy.

 • masz pomysł na uruchomienie własnej firmy, ale nie wiesz od czego zacząć

Osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą mogą brać udział
w spotkaniach grupowych i poradach indywidualnych dotyczących zakładania firmy i możliwości pozyskiwania dofinansowania.

Szanowny Kliencie

Sposób współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wybierzesz już sam. Pracować można samodzielnie korzystając z bogatych zbiorów informacji zawodowej lub przy profesjonalnym wsparciu doradcy zawodowego.

 

Doradca zawodowy pomaga zaplanować karierę zawodową klienta na każdym etapie jego rozwoju zawodowego.

 

Usługi poradnictwa zawodowego świadczone przez CIiPKZ są bezpłatne.

 

 

Wprowadził: RJ
utworzono: 10-01-2013
ostatnia modyfikacja: 24-10-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się