DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ochrona danych osobowych

W celu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w RODO, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b (http://www.dwup.pl), , tel. 74 88 66 500.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail  lub wysyłając korespondencję na adres urzędu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Inspektor Ochrony Danych

Al. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.
 2. Dane będą przetwarzane w zależności od świadczonej usługi w celu:
 • świadczenia poradnictwa zawodowego w formie porady indywidualnej, informacji zawodowej indywidualnej i porady indywidualnej na odległość przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
 • świadczenia poradnictwa zawodowego w formie porady indywidualnej – badanie psychologiczne,
 • świadczenia poradnictwa zawodowego w formie grupowej oraz w formie informacji zawodowej grupowej,
 • archiwalnym oraz statystycznym.
 1. Dane mogą zostać ujawnione i udostępnione:  Powiatowym Urzędom Pracy, Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Archiwum Państwowemu oraz innym właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania i archiwizacji.
 3. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 860 70 86

Wprowadził: Magdalena Łukowska
utworzono: 04-06-2018
ostatnia modyfikacja: 04-06-2018
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się