DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy...
grafika

 

Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego. 

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako projekt DWUP, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

Cel projektu

Dostarczenie wiedzy doradcom zawodowym na temat zidentyfikowanych podczas realizacji projektu barier stojących przed klientami służb zatrudnienia, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wiedza ta ma pomóc w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, podnieść jej jakość a pośrednio poprzez właściwie ukierunkowaną pracę doradczą przyczynić się do zmiany sytuacji osób długotrwale bezrobotnych poprzez przełamywanie barier utrudniających zatrudnienie.

 

Grupa docelowa

Odbiorcami upowszechnionych wyników badań będą doradcy zawodowi zatrudnieni w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy (w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) oraz w Powiatowych Urzędach Pracy, którzy zdobytą wiedzę będą wykorzystywać w swojej pracy doradczej.

 

Założenia i realizacja projektu.

1. Prace przygotowawcze do I etapu badań: konstrukcja zestawu zagadnień wywiadu swobodnego dla bezrobotnych i dla pracodawców, opracowanie bazy danych osób bezrobotnych, rekrutacja sieci ankieterskiej, szkolenia.

2.I Etap – Badania jakościowe realizowane przy pomocy scenariusza zagadnień wywiadu swobodnego w obydwu przewidzianych grupach: bezrobotnych i pracodawców.

3. Analiza danych empirycznych uzyskanych w I etapie badań.

4. Przygotowanie i redakcja raportu z badan jakościowych.

5.Prace przygotowawcze do II etapu: konstrukcja kwestionariusza wywiadu, opracowanie operatu próby i dokonanie losowania, drukowanie materiałów ankieterskich, rekrutacja sieci ankieterskiej, szkolenia.

6.II Etap - badania ilościowe, w którym pomiary zostaną dokonane za pomocą pytań zawartych w standaryzowanym kwestionariuszu wywiadu.

7.Konstrukcja bazy danych (struktura, wprowadzanie danych, weryfikacja poprawności) i ustalanie schematu analizy statystycznej.

8.Wykonanie obliczeń statystycznych.

9.Przygotowanie i redakcja raportu z badan ilościowych.

10.Zorganizowanie konferencji mającej na celu przedstawienie wyników badań, upowszechnienie publikacji a także dyskusję nad zdiagnozowanymi grupami problemów.

 

Okres realizacji projektu

wrzesień 2008r. – czerwiec 2010r.

 

Raport...

Raport

Wprowadził: 
utworzono: 27-02-2013
ostatnia modyfikacja: 06-08-2021
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się